เอกสารวิชาคุ้มครองผู้บริโภค

ประกอบด้วย

1. ประมวลรายวิชา

2. เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

ประกอบด้วย

1. สิทธิผู้บริโภค

2.อ่านฉลาก ก่อนซื้อ ก่อนใช้

เอกสารวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพ

ประกอบด้วย

1. ประมวลรายวิชา

2. เอกสารประกอบการสอน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.